เบอร์โทรศัพท์ภายใน

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1 สำนักงานอัยการสูงสุด

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ª สำนักอำนายการ สำนักงานคดีล้มละลาย          FAX : 0 2143 9454

 

                  เบอร์ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ

ชื่อ / ตำแหน่ง

เบอร์ภายใน

 

ชื่อบุคคล / หน่วยงาน

เบอร์โทร

1

นายพิทักษ์

ฉันทประยูร

( อธิบดี )

21394

 

บริหารกลาง   ( ชั้น 2 )

22124

2

นางสาวพนมพร

ไพเราะ

( รองอธิบดี )

21396

 

งานสวัสดิการ   ( ชั้น 2 )

21548 - 9

22130 - 3

3

ภัทรศักดิ์

สิทธิไตย์

( รองอธิบดี )

21395

 

4

นายปรีชา

ดวงศศิธร

( ผู้อำนวยการ )

21400

 

ฝ่ายพัสดุ   ( ชั้น 3 )   พี่เดช

21776

5

เบอร์กลางสำนักอำนายการ

21397

 

กองคลัง   ( ชั้น 3 )

21774

6

นางสาวปรัศมา

วรินทราพิสุทธิ์

( บี )

21716

 

คอมยิบอินซอย ( ชั้น 3 )

22141

7

นางสาวนภัส

ปรีดานที

( กุ้ง )

21717

 

แจ้งโทรศัพท์เสีย ( TOT )

21177

 

 

 

 

 

 

ขอรถส่วนกลาง

22129

ª สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1       FAX : 0 2143 9455

 

กองคลัง   (หลักเมือง)

- พี่จอย

- ค่าธรรมเนียม ( พี่นุ้ย )

- ล้างบัญชี     (ไก่)

- ค่ารักษาพยาบาล ( พี่ปู )

- ค่ารักษาพยาบาล ( พี่ปู )

0 2222 8121

- 203

- 212

- 204

- 208

0 2223 5879

ลำดับ

ชื่อ / ตำแหน่ง

เบอร์ภายใน

 

1

นายพินิจ

ตันสถิรานันท์

( อัยการพิเศษฝ่าย )

21398

 

2

นางฐิติมา

บุนนาค

( อัยการ )

21719

 

3

นางสาวอนันท์นุช

บำรุง

( อัยการ ) , ( นุ้ย )

21720

 

4

นางสาวอัญชลี  

ศรีนนท์

( อัยการ )

21721

 

5

นายพุฒิพงค์

หุ่นโตภาพ

( อัยการ )

21722

 

แจ้งซ่อมทุกประเภท ( ธพส )

0 2592 1800

6

นางจิตราวัลย์

ปรัชญาภรณ์

( อัยการ )

21718

 

แจ้งซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

0 2638 3500

7

นางจินตนา

เรืองศิริ

( เบอร์กลาง ) , ( รี )

21399

 

แจ้งซ่อมคอม   ( รัชดา )

0 2151 4175

8

นางสาวสุภรณ์

งามประเสริฐ

( จิ๋ว )

21723

 

ช่างไฟฟ้า

0 2143 8987

9

นางสาวภารดี

โชคอนันตัง

( ดี )

21724

 

ช่างแอร์

0 2143 8987

10

นางอารีรัตน์

ทองเกตุ

( รี ) , ( ตุ้ย ) , ( มด )

21725

 

ร้านถ่ายเอกสาร

0 2984 7082

 

 

 

 

 

 

แจ้งสัญญาณ   WIFI

0 2143 8454

ª สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 2       FAX : 0 2143 9456

 

 

 

1

นายสมเกียรติ

เลี่ยมสมบูรณ์

( อัยการพิเศษฝ่าย )

21401

 

 

 

2

นายกัลยา

อำนวยสมบัติ

( อัยการ )

21726

 

 

 

3

นางสาวศิรินทร์

เผ่าประเสริฐ

( อัยการ )

21729

 

 

 

4

นางสาวศิรพร

เตชะอุดมเดช

( อัยการ )

21728

 

 

 

5

นายสัญเพ็ชญ์

โพธิ์หล้า

( อัยการ )

21730

 

กรมบังคับคดี   www.led.go.th

6

นายชัยรัตน์

พุกพิกุล

( อัยการ )

21727

 

   - Username :

5202867

7

นางสุนทราภรณ์

คนราม

( แหม่ม )

21732

 

   - Password   :

JiRu11130

8

นางสาวนิตย์รดี

ชำนาญกิจ

( ปุ๋ย )

21731

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  www.dbd.go.th

9

นายคันฉัตร

ปรีชารณเสฎฐ์

( กรด )

21402

 

   - Username :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

นางสาวรัตนา

เซี่ยมคิ้ว

( โอ๋ )

21733

 

   - Password   :

Ktp2520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information